Pathé bioscopen omarmen hergebruik: een case study

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Na een succesvolle pilot begeleid door Mission Reuse, heeft Pathé bioscopen dit feestseizoen een duurzaam hergebruiksysteem geïntroduceerd in al haar 30 theaters. Tijdens de pilot in vier theaters werden al 45.000 wegwerpbekers en 21.000 deksels bespaard, wat zich op jaarbasis vertaalt naar een aanzienlijke potentiële besparing! Lees hieronder hoe we samen pionieren naar een bioscoopervaring met minder afval.

De bioscoop pilot: hergebruik in de spotlight
Bioscoopomgevingen bieden een unieke setting voor gecontroleerde experimenten. Met bezoekers die ter plaatse genieten van drankjes en snacks, en de mogelijkheid om verpakkingen handig op het terrein weg te gooien, is het een ideale omgeving om effectieve hergebruiksystemen te verkennen. Gedurende een periode van drie maanden hebben we een eenvoudig hergebruik systeem getest op vier Pathé-locaties doorheen Nederland, met als doel om de haalbaarheid van het hergebruiksysteem op grotere schaal te beoordelen. 

Hoe werkt het? 
Herbruikbare bekers waren direct beschikbaar bij de drankautomaten, zonder statiegeld. Bezoekers vulden hun favoriete drankje of ijsje in een herbruikbare beker en rekende af. Na gebruik konden bezoekers de bekers moeiteloos inleveren in een inleverbak net buiten de bioscoopzaal.

After a successful pilot guided by Mission Reuse, Pathé cinemas introduced a sustainable reuse system in all of its 30 theaters this holiday season. During the pilot in four theaters, 45,000 disposable cups and 21,000 lids have already been saved, which translates to significant potential savings on an annual basis! Read below how we are pioneering together toward a cinema experience with less waste.

The cinema pilot: recycling in the spotlight
Cinema environments provide a unique setting for controlled experiments. With visitors enjoying drinks and snacks on site, and the ability to conveniently dispose of packaging on site, it is an ideal environment to explore effective reuse systems. Over a three-month period, we tested a simple reuse system at four Pathé locations across the Netherlands, with the goal of assessing the feasibility of the reuse system on a larger scale. 

How it works
Reusable cups were readily available at the beverage vending machines, with no deposit. Visitors filled their favorite drink or ice cream into a reusable cup and charged. After use, visitors could effortlessly return the cups to a drop-off bin just outside the movie theater auditorium.

De pilot werd geëvalueerd op verschillende aspecten, van bezoekers- en werknemerservaring, operationele impact en impact op verkoopcijfers tot schaalbaarheid en verdienmodel. De resultaten overtroffen zelfs onze verwachtingen: 

  • Directe afvalreductie: 45.000 wegwerp bekers en 21.000 deksels bespaard over vijf productcategorieën (o.a. warme dranken, koude dranken, wijn en ijs)
  • Positieve klantenfeedback benadrukte een premium drinkervaring in vergelijking met wegwerp bekers
  • Impact op de operatie wordt zo goed mogelijk beperkt en medewerkers omarmen het hergebruik systeem
  • Met een retourpercentages van 73% voor de hele pilot is er nog veel ruimte voor verbetering. Echter, in de best presterende theaters werden retourpercentages tot 98% behaald en in het algemeen zagen we een positief stijgende trend, wat de aanpassingsmogelijkheid van zowel klanten als medewerkers aan het nieuwe systeem benadrukt.
  • Een herbruikbaar retoursysteem zoals uitgerold door Pathé is een financieel interessant model en rekent zich op korte termijn al rond

Het resultaat van onze Pathé-pilot toont aan dat herbruikbare systemen in een gesloten omgevingen niet alleen op milieuvlak positieve impact hebben, maar ook financieel haalbaar zijn. Dit is een belangrijk signaal naar de branche. 

Toekomstige impact
Pathé Bioscopen gelooft in het potentieel van hergebruik en heeft inmiddels het herbruikbare bekersysteem in alle 30 theaters uitgerold. Op jaarbasis kan er  een verbazingwekkende 1,8 miljoen wegwerpbekers worden bespaard bij Pathé alleen al.

Lees meer en laat je inspireren
Benieuwd hoe het omarmen van hergebruik zowel je ecologische voetafdruk als de ervaring van klanten kan verbeteren? Download nu ons uitgebreide rapport over de pilot. Verwacht waardevolle inzichten over de opzet van de pilot, belangrijkste lessen en verdere aanbevelingen voor het opschalen van een hergebruiksysteem in een gesloten omgeving.

The pilot was evaluated on various aspects, from visitor and employee experience, operational impact and impact on sales figures to scalability and revenue model. The results exceeded even our expectations:

  • Direct waste reduction: 45,000 disposable cups and 21,000 lids saved across five product categories (including hot drinks, cold drinks, wine and ice)

  • Positive customer feedback highlighted a premium drinking experience compared to disposable cups

  • Impact on the operation is minimized as much as possible and employees embrace the reuse system

  • With a 73% return rate for the entire pilot, there is still much room for improvement. However, return rates of up to 98% were achieved in the best performing theaters, and overall we saw a positive upward trend, highlighting the adaptability of both customers and employees to the new system.

  • A reusable return system as rolled out by Pathé is a financially attractive model and is already paying for itself in the short term

The result of our Pathé pilot shows that reusable systems in closed environments not only have a positive environmental impact, but are also financially viable. This is an important signal to the industry. 

Future impact
Pathé Cinemas believes in the potential of reuse and has now rolled out the reusable cup system in all 30 theaters. On an annual basis, an astonishing 1.8 million disposable cups could be saved at Pathé alone.

Read more and get inspired
Wondering how embracing reuse can improve both your carbon footprint and customer experience? Download our comprehensive report on the pilot now. Expect valuable insights on the design of the pilot, key lessons learned and further recommendations for scaling up a reuse system in a closed environment.

Op zoek naar iets specifieks?