Terms of Use

Gebruiksvoorwaarden van de website
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van missionreuse.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Mission Reuse. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mission Reuse is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Mission Reuse of de leveranciers.

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die Mission Reuse ontvangt naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door Mission Reuse gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.

Aansprakelijkheid
Mission Reuse streeft naar een zo actueel mogelijke website. Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van achtergronddocumenten. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op missionreuse.com onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Mission Reuse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Ondanks onze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat u verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen via ons contactformulier.

Wijzigingen
Mission Reuse behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging. In geen enkel geval is Mission Reuse aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van missionreuse.com op deze pagina.

Op zoek naar iets specifieks?